5 maart 2005

DE GEUS HERKEURT SIMULANTEN


Wat denkt u van dit stukje uit een persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

‘De eerste voorlopige resultaten van de herbeoordeling van arbeidsongeschikten jonger dan vijftig jaar zijn positief. Deze laten zien dat arbeidsongeschikten meer arbeidsmogelijkheden hebben dan vooraf werd verwacht. Dit is het gevolg van de nieuwe wijze van beoordeling van de cliënt die Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft toegepast. Verder zijn er nu vooral jongere mensen opgeroepen die een grotere kans hebben op herstel.

Dit meldt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op basis van informatie van UWV nadat circa 19.000 herkeuringen (ruim 6 procent) half februari 2005 waren afgerond. Op grond van de eerste resultaten constateert de minister dat de nieuwe manier van beoordelen door het UWV “vrucht gaat afwerpen”. In totaal worden zo'n 300.000 mensen opnieuw gekeurd. De eerste uitgebreidere tussenrapportage wordt in mei 2005 verwacht.

De eerste cijfers duiden erop dat in ongeveer 50 procent van de WAO'ers de arbeidsmogelijkheden rechtvaardigen dat de WAO-uitkering wordt verlaagd of ingetrokken. De herbeoordeling van arbeidsongeschikten op basis van de aangescherpte beoordelingscriteria is in oktober 2004 gestart. Deze herbeoordeling geldt voor alle arbeidsongeschikten die jonger zijn dan 50 jaar; naast WAO'ers betreft dit ook mensen met een WAZ-uitkering (zelfstandigen) en met een Wajong-uitkering (jongeren). Van deze laatste groep – veelal jonggehandicapten – heeft het UWV inmiddels 9.000 mensen herbeoordeeld en is in 5 procent van de gevallen de uitkering verlaagd of ingetrokken. Het gemiddelde percentage verlagingen voor WAO, WAZ en Wajong komt daarmee op circa 30 procent. De totale herbeoordelingsoperatie zou ertoe moeten leiden dat in 25 procent van de gevallen de uitkering wordt verlaagd of beëindigd.’

Zelf moet ik onweerstaanbaar denken aan deze passage uit De avonturen van de brave soldaat Schwejk van Jaroslav Hašek:

‘Vooral de eerste officier van gezondheid Bautze. Dat was een onverbiddelijk heerschap, dat overal de bedriegelijke poging meende te ontdekken om aan het leger, aan het front, aan de kogels en aan de granaatkartetsen te ontkomen.
Bekend was vooral zijn uitspraak “Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.”
In de loop van 10 weken had hij uit 11.000 burgers 10.999 simulanten geschift, en hij had er de 11.000ste ook wel laten invliegen, als die gelukkige kerel niet juist op het ogenblik dat hij hem een “Kehrt euch” toebrulde, een beroerte had gekregen.
“Brengen jullie die simulant weg,” sprak Bautze, nadat hij geconstateerd had dat de man dood was.’

Bautze heeft maar één beoordelingscriterium: de geschiktheid als kanonnenvoer. De Geus ook: minder en lagere uitkeringen. Allebei zijn ze natuurlijk apetrots als ze hun doelstelling halen. Dat het gros van die voormalige WAO'ers nu met een lagere WW- of bijstandsuitkering op straat staat, en nog steeds geen perspectief heeft op een baan, is verder niet interessant. Daaraan is op het eind van het persbericht deze korte passage gewijd:

‘Voor degenen van wie de uitkering is verlaagd of beëindigd is reďntegratie belangrijk. UWV geeft aan dat 35 procent van de herbeoordeelden al werk had. Bij deze groep is de inzet gericht op het uitbreiden van het werk bij de eigen werkgever. Voor 25 procent van de mensen loopt een reďntegratietraject en voor 15 procent zijn daarvoor de afspraken gemaakt. Voor de overige mensen geldt dat nog wordt onderzocht hoe de reďntegratie eruit moet zien.’

Met andere woorden: gooi ze eerst maar eens uit die uitkering en ga dan eens kijken of iemand ze nog wil hebben.

Met een andere doelstelling en wat meer inspanningen was hier een berichtje uitgekomen dat iedereen leuk had gevonden:

‘De eerste voorlopige resultaten van de gekoppelde herbeoordeling en reďntegratie van arbeidsongeschikten zijn positief. Deze laten zien dat veel arbeidsongeschikten meer arbeidsmogelijkheden hebben dan iedereen voor mogelijk had gehouden. Dit is het gevolg van de nieuwe wijze van reďntegratie die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) sinds kort toepast. Alle instanties spannen zich maximaal in om de cliënt aan werk te helpen. Heeft de cliënt een nieuwe baan gevonden die hij blijkt aan te kunnen, dan wordt de WAO-uitkering verminderd of stopgezet.

Dit meldt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op basis van informatie van UWV nadat circa 19.000 cliënten aan een baan zijn geholpen. Op grond van de eerste resultaten constateert de minister dat de nieuwe werkwijze “vrucht gaat afwerpen”. In totaal wil het UWV zo'n 300.000 mensen opnieuw aan het werk helpen. De eerste uitgebreidere tussenrapportage wordt in mei 2005 verwacht.’

Hopeloos idealistisch idee natuurlijk. Welkom in de echte wereld, Reurich, waar bezuinigen een doel op zich is!


Sijtze Reurich

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

KANTTEKENING. De avonturen van de brave soldaat Schwejk, editie Pegasus, Amsterdam, 1969, blz. 74/75. Ik heb het gevoel dat de vertaling niet helemaal optimaal is, maar ik ken geen Tsjechisch en kan dat niet verifiëren. In elk geval heb ik een punt weggehaald waar die niet hoorde en een van de Duitse citaten gecorrigeerd.